top of page

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Med et systematisk HMS-arbeid ønsker man å jobbe kontinuerlig og proaktivt for å være i forkant av mulige risikofaktorer på arbeidsplassen. 

 

Målet er å redusere risiko for skade, sykdom og mistrivsel, samt jobbe proaktivt for å forbedre prosesser knyttet til belastninger og fravær. 

Mye av sykefraværet i Norge skyldes arbeidsrelaterte skader/belastninger.

I følge Arbeidstilsynet kunne mye av dette vært unngått med et godt systematisk HMS-system med god interkontroll og rutiner.

For å oppnå et godt systematisk HMS-arbeid, kan vi bidra med:

Kvalitetssikring og revidering
av HMS-systemet
Data på en Touch Pad
  • Revidere og bygge opp internkontrollsystemet.

  • Gi veiledning og bistand for kvalitetssikring av HMS-systemet i bedriften.

  • Sikre at bedriften planlegger, vedlikeholder og utfører HMS-arbeidet etter lovverkets retningslinjer.

Risikovurdering av egen bedrift 
Arbeidere som bærer hjelmer og jakker

Alle bedrifter er lovpålagt å kartlegge risiko på arbeidsplassen, for å unngå skade og sykdom. Arbeidsgiver har ansvar for å gjennomføre en risikokartlegging, men vi kan bistå i vurderingen av hva som kan forårsake skade/sykdom.Kartleggingen gir grunnlag for å tilrettelegge tiltak i samsvar med risikonivået.

Vernerunder
verne~~POS=TRUNC

Vernerunder er nyttig for forbedring av bedriftens arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten bistår med utarbeidelse av prosedyrer for vernerunder, og deltar på vernerunder ute i bedrift.Med vår erfaring kan vi bistå ved å se muligheter til forbedring av arbeidsmiljøet.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet
Bygningsarbeider

Ved varslede tilsyn oppfordres bedriften til å kalle inn bedriftshelsetjenesten for å bidra med supplerende informasjon i saker som angår arbeidsmiljø og HMS. Dette kan sikre bedre oppfølging av eventuelle tiltaks anbefalinger eller pålegg.

Beredskap
i brann

Vi kan bistå bedriften ved planlegging og gjennomføring av øvelser

(eks. Brann eller andre ulykker), samt bistand ved oppståtte ulykker/hendelser. 

bottom of page