top of page

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ 

Handler om hvordan de ansatte har det på jobb og inkluderer arbeidssituasjon, arbeidsbetingelser og organisering. 

Et godt arbeidsmiljø øker mulighetene til å oppnå engasjement, arbeidsglede og gode resultater.

Alle bedrifter er lovpålagt å arbeide mot et godt arbeidsmiljø.

 

Vi utarbeider en rapport med sentrale funn i kartleggingen, og kommer med forslag til evt tiltak.

Vi hjelper dere gjerne på veien! 

Dokument med penn

Utarbeide forebyggende retningslinjer

Innenfor psykososiale forhold.

Eks. konflikthåndtering, håndtering av vold og truende hendelser, krisehåndtering og debriefing.

Casual Arbeids

Kartlegging og risikovurdering av
psykososiale forhold.

Bistå med arbeidsmiljøkartlegginger og andre undersøkelser på gruppe/individ nivå

Black Outfits

Konflikthåndtering

Bistå bedriftene i håndteringen av konflikter, samarbeidsproblemer eller mobbing.

trøst Hands

Krisehåndtering og debriefing

Bidra til å skape gode prosedyrer etter alvorlige hendelser, og bistå dersom ansatte har behov for samtale eller oppfølging.

Å gi en presentasjon

Informasjon og opplæring

Innen konflikthåndtering, vold, psykiske belastninger, stressmestring og lederveiledning.

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
Psykiske plager er en stadig økende årsak til fravær blant norske arbeidstakere. For å jobbe med og forebygge dette må man gjennom kartlegging finne utfordringene, hva som kan forbedres eller bygges videre på i bedriften. Denne kartleggingen gir oftest best resultater når den gjennomføres av en nøytral tredjepart, og vi hjelper dere gjerne.

 • For å finne svake og sterke sider i bedriften
   

 • Kartlegge muligheter
  og eventuelle trusler

Hvorfor fokusere

på et godt arbeidsmiljø?

 • Et verktøy for å vurdere hvor og når ressurser bør iverksettes

 • Bedre resultater i fremtiden

 • Redusert risiko for sykefravær 

 • Økt bevisstgjøring og felles forståelse

 • Engasjement og motivasjon

Hva får vi ut av kartleggingen?

Bedrifter med godt arbeidsmiljø har bedre muligheter

til å oppnå gode resultater, fordi medarbeiderne er mer

tilfredse, motiverte og engasjerte. 

bottom of page