top of page

MÅLRETTET HELSEOVERVÅKING

 

Ved enkelte typer arbeid med helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at ansatte gjennomfører eller får tilbud om helseundersøkelser. 

Hensikten er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader.

Grenland Bedriftshelsetjeneste bistår med periodiske arbeidsrelaterte og målrettede helsekontroll når arbeidssituasjonen tilsier det

Hvilke type arbeid har plikt til
å gjennomføre helsekontroll?

 • Arbeid med ioniserende stråling

 • Arbeid med asbest

 • Arbeid som innebærer støy

 • Dykking

 • Bergarbeid

 • Arbeid med biologiske faktorer

 • Arbeid med kjemikalier

Ansattes behov for undersøkelser baseres på behovsanalyser, kartlegginger og lovverkets bestemmelser. Målet er å kartlegge sammenheng mellom arbeidsmiljø og helseproblemer, slik at dette kan følges opp videre og redusere forekomsten av arbeidsrelaterte helseskader.

 

 

 

 

Hva innebærer i helseovervåkingen?

Helseovervåkingen innebærer blant annet eksponeringsvurdering, arbeidstakerutvalg, målrettet helsekontroll, ulike rapporteringsplikter, henvisning til arbeidsmedisinsk utredning, meldinger til NAV og Arbeidstilsynet.

Den målrettede helsekontrollen er en kombinasjon av arbeidshelsesamtale og helseundersøkelse hos bedriftslegen, hvor nødvendig prøvetaking/undersøkelse vil bli gjennomført. 

Når arbeidssituasjonen tilsier det, kan det gjennomføres:

 • Audiometri (hørselstest)

 • Blodtrykksmålinger

 • Spirometri (lungefunksjonstest)

 • Blodprøver

 • Henvisning videre til RTG, CT, MR, eller spesialist

 

I etterkant av helsekontrollen vil arbeidsgiver motta en rapport/bekreftelse.

Regelmessig oppfølging av sykdommer og plager vil skje hos egen primær fastlege.

Hvilke type arbeid har plikt til
å tilby helsekontroll?

 • Arbeid ved dataskjerm (synsprøve)

 • Arbeid ved avløpsanlegg

 • Arbeid med borings relatert utvinnings industri (Landbasert sektor)

 • Arbeid som innebærer mekaniske vibrasjoner

 • Arbeid utført hovedsakelig om natten

 • Arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud-/øyeskader

bottom of page