top of page

ERGONOMI

Dårlige ergonomiske forhold på arbeidsplassen er en av de største årsakene til sykdom og fravær i arbeidslivet.

 

God ergonomi vil derfor skape bedre trivsel, redusere sykefravær og være god økonomi for bedriften.

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Både fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle forhold påvirker risikoen for  arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Uheldige fysiske forhold kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger, eller varer for lenge. Oppgaver som hver for seg ikke oppleves tunge, kan til sammen og over tid, føre til for høy belastning. Psykiske belastninger (eks tidspress, styrt arbeid, krav til konsentrasjon og mellommenneskelige relasjoner) øker risikoen for muskel-skjelettplager.

 

Det gjelder å kjenne egne grenser og ikke overgå egen kapasitet. 

For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. 

Grenland Bedriftshelsetjeneste kan tilby:

profesjonell Meeting

Kartlegging og risikovurdering

Kartlegge og risikovurdere ergonomiske forhold på arbeidsplassen. 

  • Gir forslag til tiltak og fokusområder som bedriften kan inkludere i sitt HMS-system.

  • Gjennomføres ved spørreskjema og/eller bedriftsbesøk

presentasjon

Informasjon og opplæring

Til ledere og ansatte vedr. ergonomi. Eks. manuell håndtering, arbeidsteknikk, organisering, forflytning, tungt og ensformig arbeid, samt muskel-skjelettplager og forebyggende tiltak.

Arbeidere i byggeplassen

Arbeidsplassvurdering

Faglig observasjon og vurdering av arbeidsplassens innredning og ansattes arbeidsbelastninger.

  • Se sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer og helse.

I møte

Bistand, råd og veiledning

Bistå i utarbeidelse av retningslinjer om ergonomiske forhold. Els ved nybygg, ombygninger, eller innkjøp,

Foreslå tiltak og løsninger ved ergonomiske utfordringer.

bottom of page