top of page

SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING

Vi ønsker at bedriften får benyttet alle tilgjengelige virkemidler og at alle sykemeldte får riktig oppfølging underveis.

Med vår kunnskap om gjeldende lovverk og erfaring om tilrettelegging på arbeidsplassen, kan vi bistå i utarbeidelse av oppfølgingsplaner ved sykefravær og med rådgivning i dialogmøter. Ved behov bistår vi i saker vedrørende yrkesskader, attføring og uførhet. 

Som en objektiv rådgiver vil vi samarbeide tett med den enkelte ansatte, bedriftens leder, HR-avdelingen og evt den ansattes lege og saksbehandler hos NAV. Vi ønsker å oppnå god dialog mellom ledelse og arbeidstaker, slik at alle blir ivaretatt under prosessen. På denne måten kan vi jobbe mot en så tidlig tilbakeføring til arbeidslivet som mulig. 

Vårt mål er å forebygge, redusere og følge opp sykefravær etter gjeldende regelverk. Dette kan skje ved dialogmøter, funksjonsvurdering av arbeidsgivers krav i forhold til arbeidstakers mestring og resurser.

 

 

bottom of page