top of page

Bedriftshelsetjeneste

Alle norske bedrifter er lovpålagt et HMS-ansvar for sine arbeidstakere.

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet i bedriften er forsvarlig, men bedriftshelsetjenesten kan bistå
i prosessen og bidra til å fremme
sunne og trygge arbeidsforhold.  

En bedriftshelsetjeneste (BHT) er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innenfor HMS-arbeid,

og skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeidet.

 

Bedriftshelsetjenesten skal ha en nøytral, fri og uavhengig rolle i prosesser knyttet til HMS-arbeidet, og skal på grunnlag av faglige vurderinger og risikoanalyser bistå med råd, veiledning og tiltak. 

 

De skal bistå bedriften med utarbeidelse av et systematisk HMS-system, helseovervåking av ansatte, kartlegginger, risikovurdering og opplæring innenfor helse-, miljø- og sikkerhet.

En godkjent bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenester som skal bistå arbeidsgiver i HMS-arbeidet, må være godkjent av Arbeidstilsynet. Denne godkjenningen sikrer at bedriftshelsetjenesten har tilstrekkelige ressurser, kompetanse og kvalitet til å bistå bedrifter i et systematisk HMS-arbeid.

En godkjent bedriftshelsetjeneste skal ha kompetanse innenfor arbeidsmiljø og gjeldene lovverk, og består gjerne av verne- og helsepersonell. Sammen bistår disse i forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bedriftene.

Det er det forebyggende arbeidet som er sentralt for godkjente bedriftshelsetjenester.

 

logo_edited.png

Hva skal BHT bistå med?

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar

i arbeidsmiljøarbeidet.

Deriblant planlegging, kartlegging, utarbeidelse av prosedyrer, helseovervåking, opplæring, rådgivning m.m.

logo_edited.png

Arbeidsgivers bruk av BHT

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

 

Samt bistår med tilrettelegging, rådgivning, og fremmer forslag om forebyggende tiltak m.m.

logo_edited.png

Plikt til helsekontroll?

Ved noen typer arbeid med særlig økt helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne får gjennomført helseundersøkelser. 

Ved andre typer arbeid er arbeidsgiver kun pålagt å tilby helseundersøkelser til arbeidstakerne.

logo_edited.png

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal  sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,  samt sikre trygge ansettelsesforhold og legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet. 

Les mer om hva loven innebærer ved å trykke på linken under. 

logo_edited.png

Godkjenning av bedrifts-
helsetjeneste

Alle leverandører som tilbyr bedriftshelsetjenester (BHT), skal være godkjent av Arbeidstilsynet. 

Arbeidstilsynet stiller spesifikke krav til kvaliteten i bedriftshelsetjenestene. Alle kravene må oppfylles for å levere tjenester til bedrifter med plikt til å knytte til seg godkjent BHT.

logo_edited.png

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets oppgaver og retningslinjer er gitt av Stortinget.

 

Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at bedrifter holder et høyt nivå med tanke på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS). 

bottom of page